Patent

XXIX- PATENT

 

  • Şizofreni tedavisi için yeni bir farmasötik bileşik ve tanısı için yeni bir yöntem (A new pharmaceutical compound for schizophrenia treatment and a new method for its diagnosis) (T.C. Türk Patent Enstitüsü, B.14.1.TPE.0.10.07-2007/07406, sayılı yazısı ile TR 2007 07406 B sayılı incelemeli patent, 2009).